+

Aufgrund der Entwicklung unseres Unternehmens suchen wir Partner in Polen, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und Italien.

R E G U L A M I N    S P R Z E D A Ż Y

  Sklep internetowy działający pod adresem internetowym zamowokna.pl prowadzony jest przez spółkę „Nowy Dom Okna”, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000139277, NIP 764-21-00-244, o kapitale zakładowym 1.002.500 PLN opłaconym w całości, zwaną dalej Sprzedającym.

 

 1. Użyte w niniejszym regulaminie poniższe określenia oznaczają:
 2. 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. 2. Dostawa – czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
  za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zapytaniu;
 4. 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 5. 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 6. 5. Konsument – osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. 6. Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 8. 7. Regulamin – niniejszy regulamin konfiguratora zamowokna.pl;
 9. 8. Sprzedawca – spółka „Nowy Dom Okna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Chodzieży, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000139227, NIP 764-21-00-244, o kapitale zakładowym 1.002.500 PLN opłaconym w całości;
 10. 9. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem konfiguratora zamowokna.pl;
 11. 10. Konfigurator – prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zamowokna.pl internetowy zestaw narzędzi służący do wyboru preferencji odnośnie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
 12. 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych
  w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. 1. Klientem sklepu zamowokna.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
 2. 2. Kupujący może składać zapytania 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej zamowokna.pl.  W celu złożenia zapytania w sklepie internetowym zamowokna.pl nie jest wymagana rejestracja.
 3. 3. Złożenie zapytania jest możliwe po akceptacji niniejszego regulaminu przez Kupującego.
 4. 4. Kupujący składa zapytanie na indywidualnie dopasowany do jego potrzeb produkt, który wcześniej samodzielnie skonfigurował według własnego życzenia w ramach dostępnych opcji konfiguratora.
 5. 5. Produkt, który został przez Kupującego skonfigurowany, zostaje wybrany za pomocą opcji „Dodaj do koszyka“, a następnie w części „Koszyk“ Kupujący podaje wszystkie wymagane dane przechodząc kolejne kroki: „Wybierz sposób dostawy“, „Wybór kolejnych opcji“, „Rodzaj budynku“, „Rodzaj budowy“, „Rodzaj montażu“, „Podsumowanie zapytania“.
 6. 6. Zapytanie Kupującego uważa się za złożone po przejściu wszystkich kroków, o których mowa w ust. 5 powyżej, a następnie kliknięciu na przycisk „ZŁÓŻ ZAPYTANIE”.
 7. 7. Złożenie zapytania, o którym mowa powyżej nie jest wiążące dla Kupującego.
 8. 8. Prezentowane towary, ich ceny itp. na stronie internetowej zamowokna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupujących.
 9. 9. Po złożeniu zapytania, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Kupujący na wskazany adres mailowy otrzymuje od Sprzedającego w terminie ok. 2 dni roboczych odpowiedź, w której:
 10. a) Sprzedający wskazuje w szczególności: parametry towarów, objętych zapytaniem, całkowitą wartość, wysokość oraz termin, w którym Kupujący, o ile zdecyduje się zawrzeć Umowę powinien dokonać przedpłaty oraz termin realizacji zamówienia (dalej, jako „Zamówienie”)
 11. albo
 12. b) Sprzedający informuje Kupującego, że zapytanie Kupującego jest niekompletne i wymaga uzupełnienia, wskazując jego braki;
 13. 10. Po otrzymaniu odpowiedzi od Sprzedającego, Kupujący ma prawo zawrzeć umowę na warunkach wynikających z odpowiedzi Sprzedającego, o której mowa w ust. 9a niniejszego regulaminu.
 14. 11. Złożenie zapytania przez Kupującego oraz otrzymanie odpowiedzi od Sprzedającego nie skutkuje przyjęciem oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 15. 12. Do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po:
 16. – złożeniu zapytania przez Kupującego oraz
 17. – udzieleniu odpowiedzi przez Sprzedającego, o której mowa w ust. 9a oraz
 18. – uiszczeniu przedpłaty przez Kupującego na rachunek Sprzedającego w wysokości 50% wartości całkowitego zamówienia.
 19. 13. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez Kupującego w zapytaniu.
 20. 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu lub opóźnienia w dostarczeniu i realizacji zamówienia w przypadku błędnie podanego przez Kupującego adresu dostawy.
 21. 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku, gdy Dział Obsługi Klienta nie otrzyma od Kupującego potwierdzenia ostatecznej wersji zapytania (gdy Kupujący wyraził chęć zmiany zamówienia po jego dokonaniu), w sposób opisany w § 6 niniejszego regulaminu.

 

 1. 1. Ceny w sklepie internetowym zamowokna.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba że wprost podano inaczej. Ceny towarów nie zawierają kosztów związanych z montażem lub dostawą.
 2. 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena za dany produkt podana w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, widoczna dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Całkowitą wartość zamówienia stanowi cena zamówionych produktów, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powiększona o opłaty za dostawę lub montaż, w przypadku wyboru stosownej opcji przez Kupującego.
 3. 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiona jest po wypełnieniu przez Kupującego wszystkich kroków w zakładce „Zapytanie“, o których mowa w §3 ust. 5 niniejszego regulaminu, a następnie potwierdzona w odpowiedzi Sprzedającego (§3 ust. 9 pkt a) niniejszego regulaminu).

 

 1. Sposób zapłaty za produkt przez Kupującego jest następujący:
  1. a) Kupujący wpłaca przedpłatę w wysokości 50% całkowitej wartości zamówienia przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego: 31 1090 1317 0000 0000 3103 4945 z chwilą zawarcia Umowy;
  2. b) pozostałe 50 % całkowitej wartości zamówienia Kupujący wpłaca przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego: 31 1090 1317 0000 0000 3103 4945, przed odbiorem zamówionego produktu lub dokonuje płatności za pobraniem, przy odbiorze.

 

 1. 1. Kupujący może dokonywać zmian w złożonym zapytaniu do momentu przystąpienia do realizacji Umowy przez Sprzedającego, o ile zmiany są możliwe do zrealizowania.
 2. 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie na nr +48 67 282 79 24bądź mailowo na adres kontakt@zamowokna.pl
 3. 3. W przypadku zmiany w złożonym zapytaniu przez Kupującego, jego wartość całkowita ulega odpowiedniej zmianie, w zakresie wynikającym z dokonanej zmiany (w oparciu o ceny w konfiguratorze).
 4. 4. Po zgłoszeniu przez Kupującego chęci dokonania zmiany w złożonym zapytaniu, Sprzedający wysyła Kupującemu wiadomość email, w której potwierdza zakres zmian oraz nową wartość całkowitą zamówienia, wynikającą z dokonanej zmiany albo ewentualnie informuje Kupującego, że zmiana jest niemożliwa do zrealizowania. Następnie Kupujący zobowiązany jest w formie e-mai do zaakceptowania zakresu zmian oraz wiążącej się z nimi zmiany wartości całkowitej zamówienia.

 

 1. 1. Czas realizacji zależy od typu zamawianego produktu, koloru, rodzaju szyb itp. Informacja o czasie realizacji przekazywana jest Kupującemu w odpowiedzi Sprzedającego, o której mowa w §3 ust. 9 pkt a) niniejszego regulaminu.
 2. 2. Zamówiony produkt może być odebrany przez Kupującego osobiście lub odpłatnie dostarczony przez Sprzedającego na wskazany adres, zgodnie z wybraną przez Kupującego podczas składania zamówienia opcją.
 3. 3. W przypadku wyboru opcji dostarczenia produktu przez Sprzedającego, ze względu na wielkość i wagę produktów, Kupujący musi zapewnić należyte warunki do rozładunku na miejscu dostawy, pod rygorem odmowy dokonania rozładunku oraz obciążenia Kupującego kosztami ponownej dostawy towaru (chyba, że Kupujący następnie sam towar odbierze od Sprzedającego).
 4. 4. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru w obecności Dostawcy. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad/uszkodzeń/niezgodności Kupujący winien sporządzić protokół stwierdzający ich zaistnienie z podmiotem dostarczającym towar- protokół winien zostać podpisany przez dostarczającego towar oraz Kupującego. Nie będą rozpatrywane reklamacje Kupujących niebędących konsumentami, dotyczące wad/uszkodzeń/niezgodności towarów powstałych podczas transportu, bez załączonego pisemnego protokołu wad/uszkodzeń lub niezgodności, sporządzonego w chwili odbioru towaru i podpisanego przez osobę dostarczającą towar oraz Kupującego.

 

 1. 1. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony Zamowokna.pl objęte są gwarancją Sprzedającego, z zastrzeżeniem ustępów poniższych niniejszego paragrafu. Warunki szczegółowe gwarancji znajdują się w dostarczonych Kupującemu wraz z towarem dokumentach gwarancyjnych, w tym na karcie gwarancyjnej (zwanej także kartą użytkownika).
 2. 2. Okres gwarancji, liczony od dnia wydania towaru Kupującemu, wynosi: – 7 lat na okna i drzwi z PVC, – 3 lata na okna i drzwi z aluminium.
 3. 3. Uprawnienia gwarancyjne obejmują według wybory Sprzedającego:
 4. a) naprawę gwarancyjną elementów stolarki lub
 5. b) wymianę poszczególnych elementów stolarki pvc i aluminiowej.
 6. 4. Okres gwarancji podany w ust. 2 nie obejmuje samozamykaczy, pochwytów, gałek, klamek, wkładek patentowych, zamków, automatyki drzwiowej, na które to elementy obowiązuje 1 rok gwarancji;
 7. 5. Okres gwarancji rozpoczyna licząc od dnia wystawienia gwarancji zawartej na stronie tytułowej Karty Gwarancyjnej.
 8. 6. Warunkiem uzyskania uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest wykonanie montażu towaru przez firmy posiadające autoryzację Gwaranta.
 9. 7. W celu skorzystania w uprawnień gwarancyjnych, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Sprzedającemu wady elementu towaru, najpóźniej w terminie 7 dni od jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. W przypadku, gdy wymagają tego okoliczności, Kupujący zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności zabezpieczających, mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka powstania szkody związanej z pojawieniem się wady, przy czym dokonanie czynności zabezpieczających nie może naruszyć warunków i zasad wynikających z warunków gwarancji.
 10. 8. Zgłoszenie wady, w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych, odbywa się pisemnie na adres Sprzedającego albo drogą mailową na adres mailowy Działu Obsługi Klienta, poprzez wskazanie opisu wady oraz przesłanie zdjęć lub filmu przedstawiającego wady towaru. Niezależnie od sposobu zgłoszenia wady, w celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, Kupujący przedstawia Sprzedającemu kartę gwarancyjną zawierającą podpis i stempel Sprzedającego, oryginał lub kopię dowodu nabycia towaru oraz opis wady. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty karty gwarancyjnej, Sprzedający może zezwolić Kupującemu na skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych na podstawie przedstawionego przez Kupującego oryginału lub kopii dowodu nabycia lub potwierdzenia dowodu dokonania przelewu.
 11. 9. Wszystkie towary dostępne w sklepie Internetowym zamowokna.pl objęte są gwarancją Sprzedającego, jeśli:
 12. a) posiadają wady fabryczne,
 13. b) zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (z wyłączeniem transportu organizowanego przez Kupującego),
 14. c) istotne właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom wskazanym w oświadczeniu o towarze znajdującym się w karcie gwarancyjnej.
 15. 10. Sprzedający w ciągu 30 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie i terminie jej załatwienia.
 16. 11. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej lub wymiany gwarancyjnej sporządzany jest protokół naprawy/ wymiany gwarancyjnej, w którym zamieszcza się następujące informacje: sposób i rodzaj usuniętej wady, datę usunięcia wady, podmiot dokonujący naprawy lub wymiany. Protokół, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim, podpisuje Kupujący oraz podmiot dokonujący naprawy/ wymiany gwarancyjnej.
 17. 12. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, uprawnienia gwarancyjne nie przysługują Kupującemu, jeśli towary zamówione przez Kupującego:
 18. a) są różne od towarów na zdjęciach prezentowanych na zamowokna.pl a różnice wynikają wyłącznie
  z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.;
 19. b) zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu dokonywanego przez Kupującego lub użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny ze wskazanym w dokumentach przekazanych Kupującemu wraz z towarem (np. instrukcja obsługi, karta gwarancyjna),
 20. c) zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników takich, jak wilgoć, nasłonecznienie etc, niemieszczącego się w ramach normalnego użytkowania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami znajdującymi się w dokumentach przekazanych Kupującemu.
 21. 13. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, jeśli:
 22. a) dokonano bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek zmian lub przeróbek elementów stolarki pvc i aluminiowej;
 23. b) dokonano jakichkolwiek napraw przez podmioty inne niż Sprzedający albo wskazane lub uprzednio zaakceptowane przez Sprzedającego;
 24. c) zamontowano stolarkę (towary) w sposób nienależyty lub niezgodny z wiedzą techniczną, chyba że montaż został dokonany przez Sprzedającego lub podmiot autoryzowany przez Sprzedającego;
 25. d) używano elementów stolarki (towarów) w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem;
 26. e) używano towaru lub jego elementów niezgodnie z opisem technicznym znajdującym się
  w dokumentach przekazanych Kupującemu wraz z towarem;
 27. f) karta gwarancyjna jest nieczytelna, została podrobiona, przerobiona;
 28. g) Kupujący (lub osoba trzecia) zdemontował towar lub wymontował jego element lub elementy, chyba że dokonał tego za uprzednią pisemną zgoda Sprzedającego.
 29. 14. Sprzedający:
 30. a) nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia zespołów szybowych powstałe w trakcie nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania towaru przez Kupującego.
 31. b) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek działania gruboziarnistych środków czyszczących, taśm klejących, żrących substancji chemicznych, kwasów lub rozpuszczalników – stosowanych przez Kupującego wbrew zaleceniom zawartym w dokumentach przedłożonych Kupującemu wraz z towarem (np. instrukcja obsługi, karta gwarancyjna).
 32. 15. Gwarancja na szyby obejmuje ich rozszczelnienie oraz wady szkła i zabrudzenia wewnątrz zespolenia pakietu szybowego widoczne z odległości 200 cm na tle matowego szarego ekranu w warunkach naturalnego oświetlenia. W szczególności gwarancji nie podlega parowanie szyb będące zjawiskiem fizycznym uwarunkowanym temperaturą i wilgotnością powietrza.
 33. 16. Uprawnienia z tytułu gwarancji w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień lub roszczeń Kupującego, będącego konsumentem, przysługujących na podstawie
 34. 17. Kupujący zgłasza Sprzedającemu reklamację w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres Działu Obsługi Klienta – w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Kupujący jest obowiązany przedłożyć Sprzedającemu dowód zakupu towarów.
 35. 18. Niniejszym wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, niebędącego konsumentem, z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 36. 19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za utracone korzyści wobec Kupującego niebędącego konsumentem i inne koszty pośrednie związane z wadami towaru. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego niebędącego konsumentem, jest ograniczona do winy umyślnej.
 37. 20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie obowiązków gwarancyjnych przez Gwaranta, jeżeli opóźnienie powstało wskutek okoliczności od niego niezależnych.
 38. 21. W przypadku dostarczenia nowego towaru, wadliwy towar staje się własnością Gwaranta.
 39. 22. Kupujący jest zobowiązany do współdziałania ze Sprzedającym lub Gwarantem przy ustalaniu przyczyn powstania wad, w szczególności zobowiązany jest umożliwić dokonanie przez Gwaranta lub wyznaczoną przez niego osobę oględzin i badania reklamowanego towaru. Uchybienie powyższemu obowiązkowi powoduje odpowiednie przesunięcie terminu załatwienia reklamacji z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 40. 23. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej interwencji ekipy serwisowej Sprzedającego lub Gwaranta Kupujący zostanie obciążony całkowitym kosztem interwencji.
 41. 24. Po upływie gwarancji możliwe jest zlecenie Sprzedawcy lub Gwarantowi przez użytkownika napraw pogwarancyjnych odpłatnych zgodnie z obowiązującym u Sprzedającego lub Gwaranta cennikiem.

 

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 1. 1. Kupujący będący osoba fizyczną, poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych, które podał przy jego składaniu, w celu realizacji Umowy.
 2. 2. Administratorem danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną jest Sprzedający.
 3. 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną, w celu realizacji Umowy, a za dodatkową zgodą Kupującego, również może je przetwarzać w celach marketingowych lub innych.
 4. 4. Sprzedający, po uzyskaniu stosownej zgody Kupującego będącego osobą fizyczną, jest uprawniony do kierowania do niego informacji handlowych, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną